Wie zijn we

Ons site-adres is: https://craftwine.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw gegevens beschermen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Algemene voorwaarden Go Good

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Go Good / terroirist.wine
Veemarkt 192
1019 DG Amsterdam
Tel. +31 6 46 3456 16
E-mailadres: info@gogood.pro
KvK-nummer 65426487
BTW-identificatienummer: NL8561.07.190.B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Go Good / terroirist.wine (ondernemer) en consumenten / klanten welke in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 4 – De overeenkomst
1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u als consument.
2. Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel button te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode.
3. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang u geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst.
4. Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1. U heeft als consument een bedenktermijn van zeven werkdagen nadat u het product heeft ontvangen. U dient te allen tijde onverwijld te vermelden via mail wat de reden is van de herroeping. Tijdens de termijn zult u als klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken, zonder de emballage te openen, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Daarnaast verwachten wij een ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien er schade aan het product is ontstaan, kunnen wij deze schade aan u in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. Geopende producten kunnen wij ook niet terugnemen. U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht door het product binnen de gestelde termijn terug te sturen, of ons binnen deze termijn mede te delen dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, waarna u het product terugstuurt. Op onze website vindt u onze contactgegevens.

Wij zullen na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen binnen 30 dagen terug betalen.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen.

Artikel 7 – De prijs
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend. Stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties kunnen worden doorberekend.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan, voordat de artikelen worden toegezonden door de ondernemer.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 11 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheidsuitsluiting
Wij hebben alle vertrouwen in onze producten en proberen de producten zo goed mogelijk te beschrijven. De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie op onze website kan niet worden opgevat als medisch advies. Go Good / terroirist.wine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de website.

ENGELS

General conditions Go Good

Article 1 – Identity of the entrepreneur

Go Good / craft wine
Veemarkt 192
1019 DG Amsterdam
Tel. +31 6 46 3456 16
E-mailadres: info@gogood.pro
KvK-number 65426487
VAT-identificationnumber: NL8561.07.190.B01

Article 2 – Applicability

1. The following general terms and conditions apply to every distance agreement concluded between Go Good / terroirist.wine (entrepreneur) and consumers / customers who buy products in our webshop. Conflicting or from our terms deviating conditions are not recognized by us.

Article 3 – The offer

1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.

3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer. This concerns in particular:

• the price including taxes;

• the possible costs of delivery;

• the manner in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;

• whether or not the right of withdrawal is applicable;

• the method of payment, delivery and implementation of the agreement;

• the period for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price;

Article 4 – The agreement

1. The agreement is concluded at the moment of acceptance of the offer by you as a consumer.

2. After entering your details, such as the address details and payment details, you accept the offer by clicking on the order button. This concludes the agreement and you enter into a mutual obligation. The seller is obliged to deliver the order and you are obliged to pay the payment due using the payment method you have chosen.

3. If you have accepted the offer electronically and have therefore placed your order, the seller will confirm receipt of the acceptance of the offer by email. As long as you have not received confirmation of the receipt of this acceptance (order), you can terminate the agreement and there is no longer an agreement.

4. If delivery of the ordered item is no longer possible, the seller will inform you about this within the agreed delivery period, or in any case within the legal period of 30 days. You also have the option to terminate the agreement free of charge. A different delivery period can also be agreed or it can be agreed to deliver a different product.

Article 5 – Right of withdrawal

1. As a consumer, you have a cooling-off period of seven working days after you have received the product. You must at all times immediately state by e-mail the reason for the cancellation. During the period you as a customer will handle the product and the packaging with care. You may only unpack the product to that extent, without opening the packaging, to the extent that this is necessary to assess whether you wish to keep the product. In addition, we expect an unharmed and undamaged product back. If there is damage to the product, we can charge you for this damage or refuse the return shipment in its entirety. We cannot take back opened products either. You can exercise the right of withdrawal by returning the product within the stipulated period, or inform us within this period that you are using the right of withdrawal, after which you return the product. You will find our contact details on our website.

After successful cancellation, we will refund the amounts paid by you within 30 days, if applicable.

Article 6 – Costs in case of withdrawal

1. If you use the right of withdrawal as a consumer or as a business customer, you must pay the costs for returning the products yourself.

Article 7 – The price

1. All prices are expressed in Euros, without obligation and not binding for reorder. Increases in material costs, legal measures (wages, social security charges, taxes, etc.) and exchange rate fluctuations can be passed on.
2. The prices stated in the range of products include VAT.

Article 8 – Conformity and Warranty

1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and / or government regulations.

Article 9 – Delivery and implementation

1. The trader will take the greatest possible care when receiving and when executing product orders.

2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.

3. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs and is entitled to any compensation.

4. In the event of termination in accordance with the previous paragraph, the trader will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but no later than 30 days after termination.

5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise.

Article 10 – Payment

1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid before the articles are sent by the entrepreneur.

2. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.

Article 11 – Disputes

1. Dutch law applies exclusively to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

Article 12 – Exclusion of liability

We have every confidence in our products and try to describe the products as accurate as possible. The content of the website is intended for informational purposes only. The information on our website cannot be construed as medical advice. Go Good / terroirist.wine is not liable for the consequences of activities that are undertaken based on the information on the website.